Karol Sliwka

7835 IX Zjazd TPP-R 1974
96x68cm/37,75x26,75in/ offset
/9th Convention of the Society of Polish-Soviet Friendship /